דלג לתוכן העמוד

מיזמים ופעולות משותפות

עיריית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה תמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא.

הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב מיזם או פעולה משותפת יידונו על ידי ועדה מקצועית. הוועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור.
הוועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2020 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 30 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני למיזם/פעולה משותפת.

להלן חלק מהתנאים להשתתפות

  1. האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.
  2. היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.
  3. האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.
  4. הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת, במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים יימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים
  5. לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים
  6. האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתכניות העבודה של האגף הרלוונטי
  7. הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה
  8. לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי
  9. לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפות והן מתקציב התמיכות העירוני.

ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע, ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה.

מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות/ ההקדשות).

ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת המקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.

ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל

פרטים אודות נוהל מיזמים ופעולות משותפות

למידע נוסף - נוהל מיזמים ופעולות משותפות - לחצו כאן

לטופס רשימת המסמכים להגשת הבקשה - לחצו כאן


גוף המבקש לבצע מיזם/פעולה דומה רשאי לפנות למזכירות העירייה בדוא"ל 
BSSHIRA@jerusalem.muni.il

    דוחות מישיבות מיזמים ופעולות משותפות 
דוח מישיבה מס 24 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות
דו"ח מישיבה מספר 26 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות
דו"ח מישיבה מספר 27 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות
דו"ח מישיבה מספר 31 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות
דו"ח מישיבה מספר 33 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות
דו"ח מישיבה מספר 37 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות
דו"ח מישיבה מספר 38 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות
דו"ח מישיבה מספר 41 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות
דוח מישיבה מספר 43 של הוועדה למיזמים ופעולות משותפות